Салбарын хэмжээнд Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн цахим сургалт зохион байгууллаа