ХЭМЖИЛ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН УЛСЫН НЭГДСЭН САНД ШИНЭЭР ГУРВАН ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ БҮРТГЭВ