2022 оны эхний хагас жилийн хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын мэдээ