МХЕГ-ЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН “СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СУУРЬ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.