Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн үйл ажиллагаанд явцын хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийж, мэргэшил арга зүйн зөвлөмж өглөө.