All Day

“MNS ISO 22000:2019 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаанд эрхлэгчид тавих шаардлага”

"MNS ISO 22000:2019 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаанд эрхлэгчид тавих шаардлага" сэдэвт сургалт батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу 2020 оны 10-р сарын 01-02 ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.