Эмнэлгийн лабораторийг итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргах ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ.

Зөвлөмж болгосон шалгуур үзүүлэлтийн баримт бичгүүд:

  • Эрүүл мэндийн лаборатори-Чанар ба чадавхид тавих шаардлага MNS ISO 15189-2015.

Эмнэлгийн лабораторийн ӨӨРИЙГӨӨ ҮНЭЛЭХ ХУУДАС.