Швейцарын хөгжлийн агентлаг

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн хүрээнд манай байгууллагатай хамтран ажиллаж тус төслөөс санхүүжүүлэн “Сорьцын программ”-ыг шинэчлэн веб орчинд ажиллах орчин үеийн үйлдлийн систем дээр хийх ажлыг амжилттай хийгээд байна. Мөн тус төслөөс санхүүжүүлэн алтны сорьцыг дэнсиметрийн аргаар тодорхойлох дэнсиметрийг үнэт металлын сорьц тогтоох лабораторит суурилуулан туршиж эхлээд байна.

i series densimeter testforgold