ЦАХИЛГААН, ТЕМПЕРАТУРЫН ХЭМЖЛИЙН ЛАБОРАТОРИ

Цахилгаан, температурын хэмжлийн лаборатори нь Монгол Улсын хэмжээнд цахилгааны ба температурын төрлийн хэмжлийн нэгжийн эталоныг бий болгох, хадгалах, нэгж дамжуулах, хөгжүүлэн боловсронгуй болгох үндсэн үүрэгтэй.

Цахилгаан, температурын хэмжлийн лаборатори нь 2015 оноос эхлэн нэгдсэн лабораторийн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулж байгаа билээ. Үүнд:  

ЦАХИЛГААНЫ ХЭМЖЛИЙН ЛАБОРАТОРИ

ТЕМПЕРАТУРЫН ХЭМЖЛИЙН ЛАБОРАТОРИ

Close Menu