Хүсэлтээ ирүүлсэн амралтын газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамрууллаа

Хүсэлтээ ирүүлсэн амралтын газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамрууллаа

    Төв аймгийн стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2019.04.25-26.ны өдрүүдэд Төв аймгийн Аргалант суманд байрлах Сутай ХХК-ний “Налгар” амралтын газар, Батсүмбэр суманд байрлах Омоо тэнгэр ХХК-ний “Цэцэгт нуга” амралтын газруудад Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6043:2009 стандарт, зоогийн газрын ажил үйлчилгээнд хоолны газрын ангилал зэрэглэл, үндсэн шаардлага MNS 4946:2005, Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх эрүүл ахуйн дадал MNS CAC RCP 39:2011 стандартын дагуу үнэлгээ хийлээ.

Leave a Reply