ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ХҮЛЭЭН АВАХ

ЗОРИЛГО:

Хэрэглэгч шалгалт тохируулгад хамруулахаар хүсэлт болгосон хэмжих хэрэгсэл /шалгалт тохируулгын зүйл гэх/-ийг хүлээн авах болон шалгалт тохируулгын үед хэрэглэгчийн хэмжих хэрэгслийн бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг ханган хамгаалах, холигдож солигдохоос сэргийлэн, хэрэглэгчид буцаан олгоход оршино.

МЭДЭЭЛЭЛ:

Хэмжих хэрэгсэл хүлээн авах, олгох үйл ажиллагаанд хэмжил зүйн холбогдох хууль тогтоомжоос гадна СХЗГ-5-ББ-16(03):2015 Шалгалт тохируулгын зүйлтэй харьцах журмыг мөрдөнө.

Хаяг: Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын төв байрны 1-р давхарт 104 тоот өрөө

Утас: 263 792

Имэйл хаяг: host@masm.gov.mn

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, ТОХИРУУЛГЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ МАЯГТ /ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, ТОХИРУУЛГА/

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, ТОХИРУУЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ