ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга гэж юу вэ?

“Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулга” гэж тодорхой нөхцөлд хэмжлийн тогтоосон эргэлзээ бүхий эталоны утга, шалгагдаж байгаа хэмжих хэрэгслийн заалт хоорондын хамаарлаас хэмжлийн үр дүнг тогтоох үйл ажиллагааг хэлнэ.

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ ГЭРЭЭ /ТАТАЖ АВАХ/

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, ТОХИРУУЛГЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ МАЯГТ /ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, ТОХИРУУЛГА/

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ, ТОХИРУУЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ