ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧАДАВХАА ҮНЭЛҮҮЛСЭН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН УЛСЫН НЭГДСЭН САНД БҮРТГЭГДСЭН ААНБ-ЫН БҮРТГЭЛ

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧАДАВХАА ҮНЭЛҮҮЛСЭН, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН УЛСЫН НЭГДСЭН САНД БҮРТГЭГДСЭН ААНБ-ЫН БҮРТГЭЛ

Leave a Reply