ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ ГАРЛАА

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ ГАРЛАА

УИХ-ын Нэгдсэн Чуулганы 2019 оны 5-р сарын 09-ний өдрийн хуралдаанаар баталсан Хэмжил зүйн тухай хуулиар улсын хэмжээнд хэмжил зүйн тогтолцоо, үйл ажиллагааг шинээр зохицуулж байгаа билээ.   

Хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Монгол Улсын Хэмжил зүйн тухай /шинэчилсэн/ хуулийн монгол, англи хэл дээрх хувилбар бүхий эмхэтгэлийг Стандарт, хэмжил зүйн газраас гаргалаа.

Хэмжил зүйн хүрээлэн

2019.12.30

Leave a Reply

Close Menu