Хэмжил зүйн зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн асуудлууд

Хэмжил зүйн зөвлөлийн 2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн асуудлууд

Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтын асуудал:

Нэгдүгээр асуудал: АШУҮИС-ийн Монгол-японы сургалтын эмнэлгээс хүсэлт болгосон Япон Улсын “Yamato scale” Ltd компанид үйлдвэрлэсэн “DP-7900PW/DP-7900PWN” загварын эмнэлгийн электрон жингийн загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварын баталгааны гэрчилгээг  5  жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэсэн.

Хоёрдугаар асуудал: “Эталон хэмжүүр“ ХХК-иас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Shenzhen Big Dipper Scale” компанид үйлдвэрлэсэн BDS-ES100/200/300/500 загварын үнэт металл, үнэт эдлэлийн электрон жингийн загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварын баталгааны гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэсэн.

Гуравдугаар асуудал: “Фандекс Монголиа” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Zhejang Gomelong Meter”Co.Ltd компанид үйлдвэрлэсэн DDS5558-H,DTS5558 загварын 1 ба 3 фазын механик болон электрон бүртгэгчтэй цахилгааны цахилгаан механик тоолуурын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварын баталгааны гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэсэн.

Дөрөвдүгээр асуудал: “ИЭК Монгол” ХХК-иас хүсэлт болгосон ОХУ-ын “IEK” үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн STAR128/1C7-5(80)Э RS-485,STAR328/0.5C8-1(10)RS-485 загварын 1 ба 3 фазынцахилгааны электрон тоолуурын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварын баталгааны гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэсэн.

Тавдугаар асуудал: “Замын хөдөлгөөний удирдах төв” НӨҮГ-аас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Зейжиан Дахуа Вишн Технологи” компанид үйлдвэрлэсэн DH-HWS800A загварын зөөврийн хурд хэмжигчийн загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварын баталгааны гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэсэн.

Зургаадугаар асуудал: “Гацуурт” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНСУ-ын “CAS” компанид үйлдвэрлэсэн DSB-25B ачааллын элемент, CASNT-600 загварын заагч бүхий NT-600 маягийн автомашины электрон жингийн загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварын баталгааны гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэсэн.

Долоодугаар асуудал: ЦЕГ, “ПИ ЭС СИ” ХХК-иас -иас хүсэлт болгосон ХБНГУ-ын “Drager Safety AG&Co.KGaA”компанид үйлдвэрлэсэнАlcotest 6810, Аlcotest 7510, Аlcotest 9510 загварынсогтуурлын түвшин тогтоогчийн загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварын баталгааны гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар  шинээр олгох, Аlcotest 6820 загварынсогтуурлын түвшин тогтоогчийн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэсэн бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж,загварын баталгааны гэрчилгээг 10 жилийн хугацаагаар сунгахаар тус тус  шийдвэрлэсэн.

Наймдугаар асуудал: “Мэйжүрмэнт” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Micro Sensor” компанид үйлдвэрлэсэн MPM489 загварын даралтын хувиргагч,  ”Sanghai LEEG Instrument” компанид үйлдвэрлэсэн DMP305X загварын даралтын ялгавар хувиргагчийн Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэсэн бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж,загварын баталгааны гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар  сунгахаар  шийдвэрлэсэн.

Есдүгээр асуудал: “Ойн бирж” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Beijing Sanki Petroleum Technology”компанид үйлдвэрлэсэн SK-FDH загварын хурдны түгээгүүрийг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэсэн бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж,загварын баталгааны гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар  сунгахаар  шийдвэрлэсэн.

Аравдугаар асуудал: “Энлает” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Wasion Group LLC” компанид үйлдвэрлэсэн DDS102, DTZY341загварын 1 ба 3 фазын цахилгааны электрон тоолуурын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэсэн бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж,загварын баталгааны гэрчилгээг 10 жилийн хугацаагаар  сунгахаар  шийдвэрлэсэн.

Leave a Reply