ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ИМПОРТЫН СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 2016.04.12-НЫ ӨДӨР. ДУГААР 64

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2017.12.21

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2005.06.14 ӨДРИЙН ДУГААР 127

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2003.10.14 ӨДРИЙН  ДУГААР 222

АЮУЛГҮЙН ТЭМДГИЙН ХЭЛБЭР, ХЭМЖЭЭ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗАХ ЗЭЭЛД НИЙЛҮҮЛЭХ, ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ 

АРЬС, ШИРНИЙ ТАЛААР АВАХ НЭГ УДААГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2015.12.25-НЫ ӨДРИЙН ДУГААР 519

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2015.12.14 ӨДӨР. ДУГААР 485

АРЬС, ШИРНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДААНД МӨРДӨХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2013.08.20 ӨДӨР. ДУГААР 300

СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДААНД  МӨРДӨХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ MNTR 2:2011МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011.10.26-НЫ ӨДРИЙН 304 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ MNТR 1:2008 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2008.04.30 ӨДРИЙН 159 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

БЯЛУУНЫ ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДААНД МӨРДӨХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ MNTR 3:2011 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011.10.26 ӨДРИЙН 305 ДУГААР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ (..ISO 9000 СТАНДАРТ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ…) МУ-ЫН ЗГ-ЫН ТОГТООЛ 2008.06.25 ӨДӨР. ДУГААР 265

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

ГОМДОЛ, ЗАРГА ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД “ҮНДЭСНИЙ ТОХИРЛЫН ТЭМДЭГ” ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

Close Menu