ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Худалдан авах үйл ажиллагаа, тендертэй холбоотой баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилгыг нийтэд мэдээлж, цахим хуудас /www.masm.gov.mn/-т байршуулахаас гадна худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан мэдээг тухай бүр байгууллагын цахим хуудас /www.masm.gov.mn/-т байршуулж байна.

2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ