buduuvch zurag 1
buduuvch zurag 2
 buduuvch zurag 3
 
ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ТЭДГЭЭРЭЭР ХИЙСЭН ЭДЛЭЛД СОРЬЦ ТОГТООХ ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ
 
АЖИЛ ҮИЛЧИЛГЭЭНИИ НЭР
Хэмжих нэгж
Хөлсний хэмжээ /төг-өөр/
1
Алтны хайлш болон алтан эдлэлд химийн шинжилгээ хийх
1. 0-100 гр хүртэл жинтэй гулдмай, эдлэл
ш
10000
2. 101-500 гр хүртэл жинтэй гулдмай, эдлэл
ш
20000
3. 501-1000 гр хүртэл жинтэй гулдмай, эдлэл
ш
30000
4. 1001-3000 гр хүртэл жинтэй гулдмай, эдлэл
ш
40000
5. 3001-6000 гр хүртэл жинтэй гулдмай, эдлэл
6. 6001-12500 гр хүртэл жинтэй гулдмай, эдлэл
ш
         ш
50000
      80000
6. 12501-25000 гр хүртэл жинтэй гулдмай, эдлэл
ш
100000
2
Мөнгө, мөнгөн эдлэлд химийн шинжилгээ хийх
ш
6000
3
Платина, платины бүлгийн металл, эдлэлийн шинжилгээ хийх
ш
35000
4
Зэрэгцүүлэгч зүүний тусламжтайгаар алтан эдлэлийн сорьц шалгах
ш
1000
5
Зэрэгцүүлэгч зүүний тусламжтайгаар мөнгөн эдлэлийн сорьц шалгах
ш
1000
6
Спектрийн болон рентгенофлюоресценцийн аппаратаар сорьц шалгаж, сорьц тогтоох        ш       15000
 
   
7
Сорьцын баталгааны тэмдэг дарж баталгаажуулахад
Алтан эдлэлд
ш
550
Мөнгөн эдлэлд 1. 0-10 гр жинтэй
ш
150
2. 11-50 гр жинтэй
ш
220
3. 51-100 гр жинтэй
ш
320
4. 101-500 гр жинтэй
ш
420
5. 501-1000 гржинтэй
ш
520
6. 1001 гр-аас дээш жинтэй
ш
620
9
Платина, платины бүлгийн металлаар хийсэн эдлэлд
ш
850
10
Алт, мөнгөн эдлэл мөн эсэхийг таних
ш
1000
11
Алт, мөнгөний хучилттай эсэхийг шалгаж тогтоох
ш
1000
12
Үнэт металлаар хийсэн эдлэлийн сорьцын баталгааны болон үйлдвэрлэгчийн барааны тэмдэг, тэдгээрийн дардсыг шалгаж экспертиз хийх, сорьцын баталгааны тэмдгийг шинээр болон сэргээн тавихад
Алтан эдлэлд
ш
2000
Мөнгөн эдлэлд
ш
1000
Платина, платины бүлгийн металлаар хийсэн эдлэлд
Импортын алтан эдлэлд шошго зүүж баталгаажуулахад
ш
         ш
3000
       400
13
Үнэт металл хайлж гулдмайлах
Мөнгөн ус, циан зэрэг бусад хортой хольцтой алт хайлж гулдмайлахад
гр
        гр
50
          200
14
Алмаз мөн эсэхийг тодорхойлох
Алмазыг бүрэн тодорхойлох
Алмазыг бүрэн тодорхойлж үнэлгээ хийх
ш
         ш
         ш
10000
       45000
       60000
15
Бадмаараг, индранил, маргад, хувигаан эрдэнийг тодорхойлоход 
ш
10000
      14000
      18000
Тайлбар : Яаралтай болон ажлын бус цагаар ажиллахад үйлчилгээний хөлсний хэмжээг хоёр дахин нэмэгдүүлж авна.
Close Menu