Төрийн жинхэнэ албан хаагчид шалгалтад хамрагдлаа

Төрийн жинхэнэ албан хаагчид шалгалтад хамрагдлаа

Төрийн жинхэнэ албан хаагчид шалгалтад хамрагдлаа

      МУ-ын ЗГХЭГ, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажлын хэсэг  “Төрийн албаны тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зохион байгуулсан төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн  түвшинг үнэлэх үйл ажиллагаанд Төв аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн  төрийн захиргааны албан хаагчид 2018 оны 11-р сарын 19-20 өдрүүдэд хамрагдлаа.

Энэхүү шалгалтад тус хэлтсийн 6 төрийн захиргааны албан хаагч хамрагдсан ба албан хаагчдын шалгалтын үнэлгээг харуулбал:

А (90-100%) – 1, В (80-89%) – 4, С (70-79%) – 1 албан хаагч тус бүр  дүгнэгдсэн байна.

Байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэл–92%, нийт дүн 88,3%-иар  үнэлэгдсэн байна.

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Leave a Reply

Close Menu