ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Хэмжил зүйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олголт, хугацаа сунгах ажиллагааны мэдээлэл

1.1 Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний хэлбэр.

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу:

1)  Худалдаа үйлчилгээний тооцоо;

2)  Хүн, мал эмнэлгийн шинжилгээ, эмчилгээ, оношлогоо;

3)  Байгаль орчны хамгаалал;

4)Улсыг батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, суурилуулах, засварлах, импортоор нийлүүлэн худалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэх аж  ахуйн нэгж, байгууллага тусгай зөвшөөрөл авна.

 

1.2 Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах эрх зүйн үндэслэл.

– Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 6.2, 6.3, 15.17.1 дүгээр заалт;
–  Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хуулийн 10; 101 дүгээр зүйл;

 

1.3 Тусгай зөвшөөрөл олгогч байгууллагын эрх, үүрэг.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10, 13, 14  дүгээр зүйлийн дагуу:

– тусгай зөвшөөрлийг олгох,бүртгэх, сунгах

– тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг биелүүлж буйд хяналт тавих,

 – тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх,

– тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох.

 

1.4 Тусгай зөвшөөрлийн гэрээ байгуулах, тэмдэгтийн хураамж бүхий төлбөр төлөх эрх зүйн үндэслэл.

– Хоёр тал хэмжил зүйн тусгай зөвшөөрлийн гэрээ байгуулан гэрээний үүргийн дагуу ажиллана.

– Улсын Их Хурлаас 2010 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр баталсан “Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль” хэмжил зүйн тусгай зөвшөөрөл олгоход 200000-500000 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамжийн төлбөртэй.

 

1.5  Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, хугацааг сунгахад бүрдүүлэх баримт бичиг.

– Тусгай зөвшөөрөл авах, хугацааг сунгуулахад MNS 6358:2012 стандартын /estandard.mn цахим хуудсаар орж стандарттай танилцах, захиалах/ шаардлагын дагуу болон эрхлэх үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. /www.masm.gov.mn цахим хуудасны “үйлчилгээ”-“хэмжил зүй”, ”тусгай зөвшөөрөл” гэсэн цонхонд орж танилцана.

– Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний хамрах хүрээ буюу үйлдвэрлэх, суурилуулах, засварлах, МУ-д ашиглахыг зөвшөөрсөн загварын хэмжих хэрэгслийг импортоор нийлүүлэн худалдах хэмжих хэрэгслийн нэр төрөл, загвар, хэмжих хязгаар, зөвшөөрөгдөх алдаа, нарийвчлалын анги /Хавсралт маягт 1/;

– Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж  ахуйн нэгж, байгууллагын танилцуулга, тусгай зөвшөөрөлд хамаарах хэмжих хэрэгслийн судалгаа-танилцуулга, үйлдвэрлэгчээс нийлүүлэх гэрээ, хэлцэлийн чанартай баримт;

–  Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

–  Ажлын байрны нөхцөл, орчны тодорхойлолт /Хавсралт маягт 2./;

– Мэргэжлийн боловсон хүчин, тэдгээрийн товч анкет-мэдээлэл, мэргэжил, мэргэжшлийн үнэмлэхийн хуулбар, хэмжил зүйн сургалтад хамрагдсан гэрчилгээ. /Хавсралт маягт 5./;

– Эталон хэмжих хэрэгсэл болон ажлын багаж, тоног төхөөрөмжийн болон нөөц сэлбэг хэрэгслийн хангалтын мэдээлэл, тэдгээрийн хэмжил зүйн үзүүлэлт, хэвийн ажиллагаа, ээлжит нэгж дамжуулалт, харьцуулан дүйх баталгаажуулалтад хамруулсан байдал /Хавсралт маягт 3; 3а/;

– Ажил, үйлчилгээнд мөрдөх хууль, дүрэм, журам, улсын стандарт, хэмжих хэрэгслийн ашиглалтын заавар, хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, худалдах, суурилуулах, засварлах технологийн заавар, хэрэглэгчийн санал гомдлыг шийдвэрлэх журамтай байх  /Хавсралт маягт 4/;

– Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээ эрхлэх талаар  Стандарт, хэмжил зүйн газартай байгуулсан гэрээ, энэхүү гэрээний дагуу улсын тэмдэгтийн хураамж бүхий хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөрийг төлсөн баримт.

 

1.6. Тусгай зөвшөөрлийг олгох, хугацааг сунгах ажиллагаа:

Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн тусгай зөвшөөрөл олгох, хугацааг сунгах ажиллагаанд ажлын хэсэг томилогдоно. Ажлын хэсэг нь үйл ажиллагааны мэргэжил арга зүй, танилцуулгад шаардлагтай тохиолдолд нэмэлт  баримт, бичиг бүрдүүлж авч болно. Ажлын хэсгийн гаргасан дүгнэлтийг үндэслэн:

– Тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох болон гэрээний үүргээ хангаж ажиллааагүй  байгууллагын асуудлыг СХЗГ-ын Хэмжил зүйн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэнэ.

–    Гэрээний үүргээ хангаж ажилласан аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн хугацааны сунгалтыг гэрээний дүгнэлтээр шийдвэрлэнэ.

 

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар-210351, Энхтайваны өргөн чөлөө 46А,  Баянзүрх дүүрэг, Жуковын музейн баруун талд Стандарт, хэмжил зүйн газар.

 

Холбоо барих утас: албаны: 264851

http:// www.masm.gov.mn

Цахим хаяг: badamkhand@masm.gov.mn

 

 

МАЯГТ ТАТАЖ АВАХ

 

ГЭРЭЭ ТАТАЖ АВАХ

 

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН ЖАГСААЛ

Close Menu