Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн  шийдвэрлэсэн асуудлууд /2019.09.27/

Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн асуудлууд /2019.09.27/

Хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтын асуудал:

Нэгдүгээр асуудал. “Динлоу” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Zhejiang Chint Instrument & Meter” Co.Ltd  компанид үйлдвэрлэсэн CHS330 загварын 3 фазын цахилгааны электрон тоолуурын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэв.

Хоёрдугаар асуудал. “Оргил дельта трейд” ХХК-иас хүсэлт болгосон ХБНГУ-ын “Smartmicro” компанид үйлдвэрлэсэн “UMRR-11” загварын хурд хэмжигчийн загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 1 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэв.

Гуравдугаар асуудал. “Электрон түлхүүр” ХХК-иас хүсэлт болгосон Украйн Улсын ”Новатор” Улсын үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн ЛТ-50(Х/Г), ЛК-40(Х/Г) загварын халуун, хүйтэн усны тоолуур загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 5 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэв.

Дөрөвдүгээр асуудал. “Номин тав трейд” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНСУ-ын “CAS Coperation ” Co.Ltd компанид үйлдвэрлэсэн  CL3000 /series/ загварын худалдааны электрон жингийн загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэв.

Тавдугаар асуудал. “Баялаг говь” ХХК-иас хүсэлт болгосон ОХУ-ын “Тепловодомер” компанид үйлдвэрлэсэн ВСГд, ВСХд загварын механик болон импульс хосолсон халуун, хүйтэн усны тоолуурын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэв.

Зургаадугаар асуудал. Англи Улсын “Lion Labоratories” фирмд үйлдвэрлэсэн Аlcometer 500, Аlcometer 600 touch загварын согтуурлын түвшин тогтоогчийн загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэв.

Долоодугаар асуудал. “Стандарт тоолуурын хэмжүүр” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын ”Shandong Haoquan Water meter” Co.Ltd компанид  үйлдвэрлэсэн LXLC (50¸200) ; “Cixi Cidong Instruments” Co.Ltd компанид үйлдвэрлэсэн LXSG (15¸32), LXLC (50¸200) загварын халуун, хүйтэн усны сэнст, турбинт тоолуурын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэж, загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар  шинээр олгохоор  шийдвэрлэв.

Наймдугаар асуудал. “Нитро сибирь Монголиа” ХХК-иас хүсэлт болгосон ОХУ-ын “МАССА-К” компанийн үйлдвэрлэсэн ТВ-М-150.2 загварын электрон жингийн загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан дах бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж, загварыг баталсан гэрчилгээг 10 жилийн хугацаагаар  сунгахаар шийдвэрлэв.

Есдүгээр асуудал. “Ультрасоник” ХХК-иас хүсэлт болгосон ХБНГУ-ын “Landis gyr” компанид үйлдвэрлэсэн ULTRAHEAT 2WR5, ULTRAHEAT 2WR6 загварын дулааны тоолуурын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан дах бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж, загварыг баталсан гэрчилгээг 10 жилийн хугацаагаар  сунгахаар шийдвэрлэв.

Аравдугаар асуудал. “Ультрасоник” ХХК-иас хүсэлт болгосон ХБНГУ-ын “EMH METERING” компанид үйлдвэрлэсэн LZQJ-XC (3’57.7/100), DMTZ-XC (3’240/415) загварын 3 фазын цахилгааны тоолуурын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан дах бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж, загварыг баталсан гэрчилгээг 10 жилийн хугацаагаар  сунгахаар шийдвэрлэв.

Арваннэгдүгээр асуудал. “Эндлесс энержи” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Holley Metering” компанид үйлдвэрлэсэн DDSY283R загварын 1 фазын цахилгааны электрон тоолуурын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан дах бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж, загварыг баталсан гэрчилгээг 10 жилийн хугацаагаар  сунгахаар шийдвэрлэв.

Арванхоёрдугаар асуудал. “Эйч Эн Ди Электроник энержи” ХХК-иас хүсэлт болгосон БНХАУ-ын “Shenzhen Haoningda Meters” компанид үйлдвэрлэсэн DDZY-22, DTZY-22, ”Shejiang Risesun Science and Technology” компанид үйлдвэрлэсэн DDSF-217, DDZY-217, DTSF-217, DTZ-217, DTZY-217 загварын 1 ба 3 фазын цахилгааны электрон тоолууруудын загварыг Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжих хэрэгслийн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан дахь бүртгэлийн дугаарыг хэвээр үлдээж, загварыг баталсан гэрчилгээг 3 жилийн хугацаагаар  сунгахаар шийдвэрлэв.

Leave a Reply