СИ системийн 9 дэх хэвлэлийн англи хэл дээр нийтлэгдсэн хувилбарыг орчуулан гаргалаа.

Стандарт хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн хүрээлэн: – Олон улсын Жин хэмжүүрийн товчоо(BIPM)-оос 2018 онд баталсан олон улсын нэгжийн СИ системийн  9 дэх хэвлэлийн англи хэл дээр нийтлэгдсэн хувилбарыг орчуулан гаргалаа.

Энэхүү товхимолд СИ системийн үндсэн ба уламжилсан нэгжийн нэр, тэмдэглэгээ, тэдгээрийг бичих, хэрэглэх дүрэм болон СИ системийн хувьсал, өөрчлөлтийн талаарх Жин хэмжүүрийн Ерөнхий бага хурлын шийдвэрүүдийг багтаасан болно.

СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Leave a Reply