ХЭМЖЛИЙН НЭГЖИЙН ЭТАЛОН

Хэмжлийн эталон гэж юу вэ? 

“Хэмжлийн эталон” гэж хэмжлийн нэгж, түүний тодорхой утгыг тогтоох, бий болгох, түүнийгээ хадгалах, хуулбарлах, харьцуулах замаар бусад хэмжих хэрэгсэлд дамжуулах зориулалттай хэмжих хэрэгслийг хэлнэ.

Монгол Улсын Засгийн газраар батлагдсан Улсын эталонууд: 
1. Цаг
2. масс
3. эзэлхүүн
4. тогтмол хүчдэл 
5. нягт 
6. даралт 
7. хувьсах хүчдэл 
8. температур
9. тогтмол эсэргүүцэл
10.цахилгаан эрчим хүч, чадал 
11.урт

 ХЭМЖЛИЙН НЭГЖ ДАМЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДАРААЛАЛ /ЕРӨНХИЙ/

Close Menu