МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ АВАХАД
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Үйлчлүүлэгч Та менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн баталгаажуулалт авах хүсэлтийг дараах материалын хамтаар СХЗГ-т ирүүлнэ үү. 

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт/ өргөдлийн маягтын дагуу/ Өргөдлийн маягт

2. Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга

3. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4. Эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

5. Тохирлын гэрчилгээний хуулбар/хэрэв заавал баталгаажуулалтад хамрагдах жагсаалтад орсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлдэг бол/

6. Зохих шатны сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар /чанарын болон дотоод аудитын багийн гишүүд/

7. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын талаар хэрэглэгчдийн дунд явуулсан судалгааны дүн
/сүүлийн 2 жилээр/

8. Дотоод аудит болон удирдлагын дүн шинжилгээний тайлан

9. Удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлсэн болон түүний үр дүнгийн тухай танилцуулга

10. Чанарын зорилт, биелэлт

11.Гарын авлага /Хэрвээ байгаа бол/

12. Эрсдэл, боломжууд

13. Үйл явц

14. Менежментийн тогтолцооны хүрээнд бий болгосон баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт

Жич: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70185289 утсаар лавлана уу.

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО (ISO 22000), ЭГЗЭГТЭЙ ЦЭГИЙН АЮУЛТАЙ БАЙДЛЫГ ШИНЭЖЛЭН ХЯНАХ ТОГТОЛЦОО (HACCP)-НД  БАТАЛГААЖУУЛАЛТ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1.    Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт/ өргөдлийн маягтын дагуу/ Өргөдлийн маягт
2.    Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, ажилтан (ээлжийн ажилтны тоог оруулсан) үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга
3.    Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар хувь
4.    Тогтолцооны гарын авлага (тогтолцоог баримтжуулсан барим бичиг)
5.    Тохирлын гэрчилгээний хуулбар/хэрэв заавал баталгаажуулалтад хамрагдах жагсаалтад орсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлдэг бол/
6.    Хүнсний аюулгүй байдлын баг томилсон шийдвэрийн хуулбар, холбогдох бусад баримт бичиг
7.    Сургалт, чадамжийг нотлох баримт бичиг
8.    Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны дүн /сүүлийн 2 жилээр/;
9.    Дотоод аудитын тайлан 
10.    Удирдлагын дүн шинжилгээний тайлан;
11.    Тогтолцоог хэрэгжүүлсэн болон түүний үр нөлөөний тухай товч таницуулга;
12.    Чанарын зорилтын биелэлтийн тайлан;
13.    Аюулын шинжилгээ, хяналтын эгзэгтэй цэг, хяналтын цэгийн тодорхойлолтын баримт бичиг;
14.    Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг шинжлэн хянах тогтолцооны төлөвлөгөө
15.    Урсгал диаграмм
16.    Угтвар нөхцөлийн хөтөлбөр

OЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН ДАГУУ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, СХЗГ-ААС ГЭРЧИЛГЭЭЖСЭН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ  

/ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ/

Close Menu