МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ДҮРЭМ, ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ (Сорьцын хяналт,бүртгэл)

2010 оны 11 дүгээр сарын 3-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 281

Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 46.1, 46.2, Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Улсын сорьцын хяналтын дүрэм”-ийг 1 дүгээр, “Үнэт металлын сорьц тогтоох, баталгаажуулах, эрдэнийн чулуу тодорхойлох, тэдгээрийг бүртгэх журам”-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Журам, жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 1997 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 245 дугаар тогтоол, “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 1998 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай. 

 Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                     С.БАТБОЛД 

    Монгол Улсын Тэргүүн шадар сайд                           Н.АЛТАНХУЯГ

Тогтоолын хавсралтуудыг үзэх бол энд дарна уу.