Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнд гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

1.Аж ахуй нэгжийн хүсэлт /албан тоот/

2.Аж ахуй нэгжийн товч танилцуулга /үйл ажиллагааны чиглэл, хүчин чадал, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн танилцуулга/

3.Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4.Бүтээгдэхүүнд сорилт, туршилт хийгдсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээ, сорилтын дүн

5.Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцлийг хэмжилтийн дүн, үнэлгээ

6.Мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл /зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд/

7.Бүтээгдэхүүний хаяг шошгоны загвар

8.Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

9.Байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээний дүгнэлт, тайлан

 

Үйлчилгээнд тохирлын  гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

1.Аж ахуй нэгжийн хүсэлт /албан тоот/

2.Аж ахуй нэгжийн товч танилцуулга /үйл ажиллагааны чиглэл, хүчин чадал, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн танилцуулга/

3.Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4.Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцлийг хэмжилтийн дүн, үнэлгээ

5.Мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл /зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд/

6. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

7.Хэрвээ түрээсийн байранд үйл ажиллагаа эрхэлсэн бол гэрээний эх хувь

8.Байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, дүгнэлт