БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Баталгаажуулалтын зорилго нь зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл явц, тогтолцоо нь стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхийг тогтоох замаар хэрэглэгчийг зөв сонголт хийх, хуурамч бүтээгдэхүүнээс хамгаалах, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд оршдог.

Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газар нь 1991 оноос эхлэн хэрэглэгчийг чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах зорилгоор хөндлөнгийн баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлж ирсэн бөгөөд олон улсын тохирлын үнэлгээний зарчим, хэм хэмжээнд нийцүүлэн тохирлын үнэлгээг гүйцэтгэж, нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах, үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Хамрах хүрээ:

 • Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт;
 • Үйлчилгээний баталгаажуулалт;
 • Импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт;
 • Экспортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт;
 • Тогтолцооны баталгаажуулалт; (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OНSAS 18001, HACCP)
 • “Аюулгүйн тэмдэг” хэрэглэх эрх олгох;

Эрх зүйн үндэслэл

 • “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” МУ-ын хууль, 2017 он
 • Монгол улсын засгийн газрын 291 дүгээр тогтоол, 2018 он
 • Монгол улсын шадар сайдын 108 дугаар тушаал, 2018 он
 • Стандарт, хэмжил зүйн газрын А/253 дугаар тушаал 2018
 • Стандарт, хэмжил зүйн газрын А/257 дугаар тушаал 2018
 • Тохирлын үнэлгээ – Бүтээгдэхүүн, үйл явц, болон үйлчилгээний баталгаажуулалтын байгууллагад тавих шаардлага – MNS ISO IEC 17065
 • Тохирлын үнэлгээ – Менежментийн тогтолцооны аудит болон баталгаажуулалт явуулдаг байгууллагад тавих шаардлага – MNS ISO IEC 17021

Баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлэгч

“Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” МУ-ын хуулийн хүрээнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл явц, тогтолцооны баталгаажуулалтыг олон улсын MNS ISO IEC 17065, MNS ISO IEC 17021 стандартаар итгэмжлэгдсэн байгууллага хэрэгжүүлнэ.

Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газар нь жилд дундажаар 60 гаруй аж ахуйн нэгжийн 400 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, давхардсан тоогоор 900 гаруй аж ахуйн нэгжийн 1000 гаруй нэрийн экспортын бүтээгдэхүүн, 200 гаруй аж ахуй нэгжийн 250 гаруй нэрийн импортын бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулж тохирлын гэрчилгээ олгодог.

Мөн 150 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагад менежментийн тогтолцоо нэвтрүүлсэнийг баталгаажуулж, гэрчилгээ олгосон байна. “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай”  хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд хуулийн 13.2 –т заасан бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулж, “Аюулгүйн тэмдэг” олгохоор “Аюулгүйн тэмдэгийн хэлбэр хэмжээ, хэрэглэх журам”-ыг боловсруулан гаргасан ба “Аюулгүйн тэмдэг” бүхий бүтээгдэхүүн нь хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд аюулгүй бөгөөд холбогдох стандарт, техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохирч буйг илэрхийлнэ.

2015 оноос чанарыг эрхэмлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Үндэсний чанарын шагнал”-ыг олгодог боллоо.

Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын дэргэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн орон тооны бус зөвлөл ажиллаж, зөвлөл нь удирдлагын тогтолцоо, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд явуулсан тохирлын үнэлгээний дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэрийг гаргадаг.

Баталгаажуулалтын ач холбогдол

 • Өрсөлдөх боломж нээгдэнэ
 • Үр ашиг бодитоор хэмжигдэнэ
 • Эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлнө
 • Брэнд бүтээгдэхүүн бий болно
 • Өртөг нэмэгдэнэ
 • Хэрэглэгчийн сонголтонд нөлөөлнө
 • Ээлтэй орчинд амьдарна
 • Бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ
 • Олон улсын зах зээл бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагаагаа таниулах боломж нээгдэнэ.

 

Close Menu