БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2018 он

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 1-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 3-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 4-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 5-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 6-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 7-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 8-р хурлын мэдээлэл

2017 он

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 1-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 3-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 4-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 5-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 6-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 7-р хурлын мэдээлэл

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 8-р хурлын мэдээлэл

2016 онд Баталгаажуулалтын зөвлөл хуралдаж, гэрчилгээг олгох, сунгах шийдвэрийг гаргасан тухай

 

Close Menu