2022 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайланг дүгнэж, үнэлгээ хийлээ