Байгууллагын баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны 2-р сарын мэдээ