Булганы мэдээ сонинд хэлтсийн үйл ажиллагаа, хамт олны тухай