Авилгын эсрэг 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.