Архив, албан хөтлөлтийн цахим сургалтад хамрагдлаа