Агентлагын даргын баталсан удирдамжийн дагуу Захиргаа Удирдлагын Хэлтсийн Дарга Б.Ууганбаяр даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ирж, Стандарт, Хэмжилзүйн Хэлтсийн Даргын ажлыг хүлээлцэн, хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцаж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.