Стандарт, хэмжилзүйн газар

Сорьцын хяналтын газар

Анхааруулга

Бүртгэл

    Өдрийн бүртгэл

  • Бүртгэлд хамрагдсан үйлчлүүлэгч бичиг баримтын хамт, өөрийн биеэр ирж үйлчлүүлэх
  • Тухайн бүртгэл нь нэг хэрэглэгчид хүчинтэй
  • Бүртгүүлээд тухайн өдөртөө ирээгүй тохиолдолд программ бүртгүүлсэн ААН, иргэнийг бүртгүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногт дахиж бүртгэх боломжгүйг анхаарна уу!
  • Бүртгүүлсэн үйлчлүүлэгч ирэхдээ бүртгэлийн дугаар болон кодыг авчирна уу.