Дархан-Уул аймаг Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурал зохион байгууллаа

3

      Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг 3-р сарын 6-нд зохион байгууллаа. Баталгаажуулалтын шинжээч нар 2-р сард 19 ААН, иргэний 2 бүтээгдэхүүн, 17 үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ явуулж, стандартын шаардлага хангаагүй 4 ААН-д санамж зөвлөмж өгч, шаардлага хангасан 15 ААН-ийг хурлаар хэлэлцүүлэн, 13 үйлчилгээний газар, 2 бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг олгохоор шийдвэрлэлээ.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он