Эмнэлгийн лабораторийн  итгэмжлэлийн үнэлгээний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтзохион байгууллаа

2017.12.07 1

  Итгэмжлэлийн байгууллагын чадавхийг  бэхжүүлэхэд үнэлгээний мэргэжилтнүүдийнмэргэжил, ур чадварын асуудал чухал ач холбогдолтой. 

        MNS ISO 15189:2015, Эрүүл мэндийн лаборатори. Чанар ба чадавхид тавих  шаардлага стандартын дагуу эмнэлгийн лабораторид  итгэмжлэлийн үнэлгээ явуулах мэргэжилтэн бэлтгэх анхны сургалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 28, 29–ний өдрүүдэд  Итгэмжлэлийн газраас амжилттай зохион явууллаа. Энэхүү сургалтанд эрүүл мэндийн салбарын  тэргүүлэх, туршлагатай 26 мэргэжилтэн оролцлоо.

Сургалтын явцад зохион байгуулагчид нь итгэмжлэлийн үйл явц, олон улсын хамтын ажиллагаа, итгэмжлэлийн тогтолцооны баримт бичгүүд, тэдгээрийг итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд хэрхэн ашиглах, ILAC(Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага)-аас баталсан Ур чадварын сорилт, Хэмжлийн үр дүнгийн нэгж дамжуулалт, Хэмжлийн эргэлзээг үнэлэх талаар баримтлах бодлого (ILAC P 9,  ILAC P 10, ILAC P 14), үнэлгээний мэргэжилтний ёс зүй, үнэлгээ хийх арга, техникийг танилцуулсан байна. Оролцогчид мэдлэгээ бататгаж газар дээрх үнэлгээг хэрхэн явуулах, үнэлгээний тайлан, баримт бичгийг боловсруулах арга техникт багаар ажиллаж суралцлаа.

2017.12.07 2

Цаашид тохирлын үнэлгээний салбарын тодорхой туршлага, ур чадвартай ажилтнуудыг бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна.

Итгэмжлэлийн үнэлгээний мэргэжилтэнд тавигдах шаардлага, үнэлгээний мэргэжилтнээр ажиллах хүсэлт гаргах өргөдлийн маягттай www.masm.gov.mn цахим хуудаснаас танилцах боломжтой.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он