Эмийн  сангийн үйлчилгээ эрхлэгчдийг
стандарт, хэмжилзүйн мэдээллээр хангалаа

 orh 9.26

 

2017.07.01

             Орхон аймагт ажиллаж байгаа эмийн сангийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулан АЗДТГазраас  зохион байгуулсан сургалтанд хамтран оролцож  Стандартчилал, тохирлын баталгаажуулалт, хэмжих хэрэгслийн баталгуулалт, сорьцийн хяналтын талаарх хууль тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдлыг танилцууллаа.
          Сургалтанд нийт 65 аж ахуйн нэгжийн удирдлага, ажилтнууд хамрагдсан байна.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он