"Менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах заавар MNS ISO 19011:2016" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

17041301

      СХЗГ-ын сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2017.04.11-12-ны өдрүүдэд "Менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах заавар MNS ISO 19011:2016" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтад Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн болон нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн нийт 17 байгууллагын чанарын менежер, чанарын багийн 46 ажилтнууд хамрагдаж, Менежментийн тогтолцооны Дотоод аудиторын гэрчилгээг гардан авлаа.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он