Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн итгэмжлэлийн

байгууллага боллоо

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он