Удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагыг итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргах ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагын ӨӨРИЙГӨӨ ҮНЭЛЭХ ХУУДАС

- Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ӨӨРИЙГӨӨ ҮНЭЛЭХ ХУУДАС

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он