ФИЗИК ХИМИЙН ХЭМЖЛИЙН ЛАБОРАТОРИ

Физик-химийн хэмжлийн лаборатори нь 1984 онд байгуулагдсан. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, судалгаа, шинжилгээ, эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж байгаа химийн сорилт, судалгаа, эмчилгээ, оношлогооны хэмжлийн нэгдмэл байдлыг улсын хэмжээнд хангах зорилгоор байгуулагдсан.

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2016 он