Гадаадын стандарт, баримт бичгийг хэрэглэх

12.3     Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага нь Олон улс, бүс нутаг, гадаад улсын дэвшилтэт стандартыг стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлсний үндсэн дээр хэрэглэж болно.

 

Хавсралтыг татаж авах

 

 

 

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он