Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулж байгаа төлөвлөгөөт сургалтууд ЗӨВХӨН ЦАХИМаар хийгдэнэ. Биеэр ирж болон утсаар бүртгүүлэх боломжгүй. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 онд зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө

 сургалтын төлөвлөгөө 2017

 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он