“НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 orhon 1

      Төрийн  бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргахад аймгийн  хэмжээнд иргэдийн  санал хүсэлтийг сонсож, бодлого  шийдвэрт тусгах, хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай  хүргэх  ажлын хүрээнд  хуваарийн  дагуу болон Монгол улсад Стандарт, хэмжил зүйн байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойг угтаж  Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс 2018 оны 10-р сарын  03-ны өдөр   Хүрэнбулаг баг, Уурхайчин багт үйл ажиллагаа, үйчилгээ эрхэлж буй  байгууллага,  аж ахуйн нэгж, иргэд хэрэглэгчдэд   зориулж “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг  зохион байгуулав.
      Өдөрлөгөөр  байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх  товч танилцуулга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний  баталгаажуулалт, стандарт, хэмжүүр  хэмжих  хэрэгслийн баталгаажуулалтын  чиглэлээр  мэдээ, мэдээлэл, зөвлөгөөг  өгч, аж ахуйн нэгж, иргэдийн санал хүсэлтийг авч, газар дээр нь  жин  хэмжүүр, даралтын  аппарат  зэргийг баталгаажуулж, шаардлагатай  материал, гарын авлагаар хангаж ажиллав. Нээлттэй хаалганы өдрөөр   иргэд  мэдээлэл авч  үйлчлүүлэхийн зэрэгцээ  талархал  илэрхийлж бидний  ажлыг  дэмжиж  байлаа.  
      Тус өдрөөр 2 аж ахуйн  нэгж   стандартын  чиглэлээр  арга  зүйн  звлөмж авч,  4 аж ахуйн  нэгж , иргэн хэмжүүр хэмжих хэрэгслийн  баталгаажилт хийлгэн, 5 аж ахуйн нэгжид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чиглэлээр зөвлөмжлөн, нийтдээ 20 аж ахуйн нэгж,  иргэнд  үйлчилгээ үзүүлсэн.  

ОРХОН СХЗХ


Дархан-Уул аймаг Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал зохион байгуулагдлаа

darhan BG

      Дархан-Уул аймгийн Стандарт Хэмжилзүйн Хэлтсийн дэргэдэх орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлыг 2018 оны 9-р сарын 3-ны өдөр зохион байгууллаа.Тус хэлтсийн дэргэдэх “Орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын 2018 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01-А/265 дугаар  захирамжаар шинэчлэн байгуулагдсантай холбоотойгоор  шинэ бүрэлдэхүүнд аймгийн засаг даргын захирамж, зөвлөлийн ажиллах дүрмийг танилцууллаа.
      Баталгаажуулалтын шинжээч нар 7, 8-р саруудад 33 иргэн, ААН-ийн 1 бүтээгдэхүүн, 34 үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ явуулж, шаардлага хангаагүй 2 иргэн, ААН-д үүрэг даалгавар өгөн, дахин үнэлгээ хийхээр болж, стандартын “шаардлагын хэмжээнд” гэж үнэлэгдсэн 31 иргэн, ААН-ийн 33 үйлчилгээний газрыг хурлаар хэлэлцүүлж, 30 үйлчилгээний газарт тохирлын гэрчилгээг олгохоор шийдвэрлэж, 3 үйлчилгээний газарт санамж, зөвлөмж, нэмэлт үүрэг даалгавар өгч дараагийн хурлаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэлээ.  3 ААН-ийн 3 үйлчилгээний газар хуралд ирээгүй тул дараагийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэлээ.

Төв аймгийн Стандарт, хэмжилзүйн хэлтсийн үйл ажиллагааны мэдээ

2018.08.28

 

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь Төв аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дотоодын бүтээгдэхүүнийг зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилготой ажиллахын зэрэгцээ хэрэглэгчийн эрх ашгийг хангах зорилгоор худалдаа, үйлчилгээнд ашиглаж буй хэмжүүр, хэмжих хэрэгслүүдийг улсын баталгаажуулалтад хамруулдаг.

Мөн хэрэглэгчдэд үндэсний стандартын салбар сангаар үйлчилгээ үзүүлж хэрэглэгчдийн боловсролд хувь нэмрээ оруулж байна.

Төв аймгийн ЗДТГ-аас энэ жилийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих жил болгосонтой холбогдуулан аймгийн хэмжээний томоохон үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулахад голлох үүрэг гүйцэтгэн ажилласан. Тодруулбал :

ü      2018 оны 02 сар – Цагаан сар – 2018 үзэсгэлэн худалдаа

ü      2018 оны 05 сар – Оюунлаг Төв аймагчууд үзэсгэлэн

ü      2018 оны 07 сар - Төв түмний цэнгэл наадмын үзэсэгэлэн

ü      2018 оны 08 сар – Хичээлийн шинэ жил үзэсгэлэн худалдаа

ü     2018 оны 07 сар - Мөн аймгийн баяр наадмын худалдаа, үйлчилгээний салбар хороог хариуцан ажилласан.

                Тус хэлтсийн эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны талаарх тойм мэдээ :

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалт: Тайлангийн хугацаанд Зуунмод, Мөнгөнморьт, Баянхангай, Эрдэнэ, Жаргалант, Борнуур, Сүмбэр, Баянчандмань, Дэлгэрхаан, Цээл, Угтаал, Бүрэн, Баянжаргалан сумдад ажиллан зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн 178 үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнд Тохирлын гэрчилгээ хэрэглэх эрхийг 1-3 жилийн хугацаагаар олгосон.

Хэмжүүр, хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулалт: 2018 оны эхний хагас жилд 24 сумын худалдаа, үйлчилгээний тооцоо, хүн, мал эмнэлгийн шинжилгээ, эмчилгээ оношлогоонд ашиглагдаж байгаа массын –379, эзэлхүүн зарцуулалтын – 225, цахилгааны –7874, хэмжлийн 3 төрлөөр нийт – 8478 ш хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулалтад хамруулж, “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах” тухай хуулийн хэрэгжилт буюу хэмжлийн нэгдмэл байдал хангагдан ажиллаж байна.

Стандартын мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээ: Стандартын мэдээлэл, лавлагааны үйлчилгээ – нийт 180 хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдэд хүргэсэн ба шинээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч иргэдийн (хүнсний цех, худалдаа нийтийн хоол) үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх стандартуудын талаар мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажилласан.

Аймгийн хэмжээний төрийн байгууллагуудаас анх удаа “ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО ISO 9001” стандартыг нэвтрүүлсэн ба энэ жил аймгийн ЗДТГ-т энэхүү стандартыг нэвтрүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэн тус хэлтсийн албан хаагчид мэдээлэл хийж, шаардлагатай стандартаар хангасан.

“Дэлхийн хэмжилзүйн өдөр”-ийн хүрээнд 2015.05.08-18-ний өдрүүдэд Эрдэнэт, Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Төв аймгийн Бүрэн, Дэлгэрхаан сумдын Засаг даргын тамгын газруудтай хамтран Бүрэн суманд өдөрлөг зохион байгуулж хэлтсийн албан хаагчид сургалт, мэдээлэл өгч худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээнд үнэлгээ хийж, хэмжих хэрэгсэлд ээлжит баталгаажуулалт хийж, спортын 2 төрлөөр тэмцээн уралдааныг тус тус амжилттай зохион байгуулав.

ХОХБТХ-ийн харьяа агентлагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг - Цээл сум

Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн харьяа агентлагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг Цээл суманд 04 сарын 27 өдөр хамтран зохион байгуулсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, Хэмжил зүйн газрын Итгэмжлэлийн газрын ажлын хэсэг нь 2018 оны 04 сарын 12-ны өдөр тус хэлтсийн баталгаажуулалтын албаны үйл ажиллагааны чадавх, хамрах хүрээг тодорхойлох зорилгоор MNS ISO/IEC 17065 : 2013 стандартын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу гэрчлэх үнэлгээ явуулсан бөгөөд баталгаажуулалтын алба нь энэхүү үнэлгээнд амжилттай хамрагдсан болно.

Мөн тус хэлтэс нь Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит үзлэгт хамрагдан 86,7 %-тай дүгнэгдсэн. Төсөвт төвлөрүүлсэн орлого эхний хагас жилийн байдлаар нийт: 68,243.60 мян.төг

 

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Савласан бүтээгдэхүүн болон хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтын стандарт хэрэгжилтийн шалгалтыг явууллаа

загвар

      Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн даргын 2018 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр баталсан “Савласан бүтээгдэхүүн болон хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтын стандартын хэрэгжилтийг шалгах удирдамж”-ийн дагуу хүнсний савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээнд мөн “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтонд тавих шаардлага MNS 6648:2016” стандартаар стандарт хэрэгжилтийн шалгалтыг СХЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн, улсын шалгагч Н.Түмэнцэцэг, улсын шалгагч Г.Батмөнх, шинжээч Д.Болортуяа, мэдээлэл лавлагааны салбар сангийн мэргэжилтэн М.Ананда нар 2018 оны 8-р сарын 16-ны өдөр шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.
      Шалгалтыг Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй “Улаанбаатар гурил” ХХК, “Их уулын хишиг” ХХК-ийн хиамны үйлдвэр, “Дархан халдун” ХХК-ийн “Гурван сайхан үйлдвэр”, “Дархан гурван марал” ХХК-ийн “Буурал” цех, “Шим” цех, “Цагаан сувд” ХХК-ийн “Сувд” цехийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнд явуулсан ба MNS 6648:2016 стандартаар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

MNS ISO/IEC 17025 :2018 СТАНДАРТЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

      orhon07

      Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018" стандартыг танилцуулах нэг өдрийн сургалтыг 2018 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион байгууллаа.
      Сургалтаар “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай" Монгол Улсын хуулийн шинэчилсэн найруулга, Итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа, 17025:2018 стандартын шилжилтийн бодлого, шинэчлэл ба өөрчлөлтүүд, шаардлагуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, оролцогчдод гэрчилгээ олголоо.
      Сургалтанд Орхон аймгийн МХГазар, Булган аймгийн МХГазар зэрэг төрийн байгууллагуудын сорилтын лабораторийн ажилтнууд, “Эрдэнэт-фүүдс" ХХК-ны  сорилтын лабораторийн ажилтнууд  болох 11 хүн хамрагдсан байна.

Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй амралтын газруудад нүхэн жорлон, угаадасны нүх техникийн шаардлага стандартаар хяналт явууллаа

 darhan joorlon
      Дархан-Уул аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс нь Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаа, аймгийн  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газартай хамтран 2018 оны 5-р сарын 18-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 15 иргэн аж ахуйн нэгжийн амралтын газруудад хяналт шалгалтыг хийж, “Усны тухай” хууль тогтоомж, “Нүхэн жорлон, угаадасны нүх. Техникийн шаардлага” MNS 5924:2015 стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, стандартын талаар мэдээлэл өгч, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүллээ.

Монгол улсын шилдэг аймгийн  цом, туг далбааг  аялууллаа

orhon tug
      Монгол улсын Засгийн газраас 2017 оны нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээрээ тэргүүлэн үр дүнтэй бодлого хэрэгжүүлснийг өндрөөр үнэлэн Орхон аймгийг Монгол улсын шилдэг аймгаар шалгаруулж Засгийн газрын батламж гардуулсан бөгөөд энэ шагналыг Орхон аймаг 8 дахь удаагаа хүртэж байна. Манай аймаг өрсөлдөх чадвараараа бусад орон нутгийг сүүлийн зургаан 6 жилийн турш тэргүүлж, хүний хөгжлийн индексээрээ 2-р байранд ороод байна.
      Тус хэлтсийн хамт олон Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газраас аялуулж байгаа Монгол улсын шилдэг аймгийн цом, далбааг 2018 оны 6-р сарын 6-ны өдөр  хүлээн авч үйлчлүүлэгчдэд ил тод газарт баяр, ёслолын байдалтай байрлуулж, сурталчилан  6-р сарын 7-ны өдөр ажлын хэсэгт хүлээлгэн өгч, талархалаа илэрхийлэв.
      Арга хэмжээний үеэр Хэлтсийн 2017 оны ажлын үзүүлэлтээр салбартаа 2-р байр эзэлсэн тухай ажлын хэсэгт танилцуулан амжилтаараа бахархлаа. Мөн Стандарт, хэмжил зүйн салбарын үйл ажиллагааны талаар богино хэмжээний баримтат кино, шторкийг  үзүүлж, ажлаа сурталчилав.
Ёслолын ажиллагааны үеэр 2017 оны ажлын үзүүлэлтээрээ байгууллага хамт олноо хошуучлан ажилласан болон салбартаа үнэлүүлсэн ажилтнуудаа урамшууллаа.    

      Хэлтсийн сурталчилгааны самбарт хэлтсийн үйл ажиллагааны танилцуулга болон 2017 онд тохирлын тэмдэг авсан аж ахуйн нэгж байгууллагуудын  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгааг бэлтгэж байршуулан, иргэд, хэрэглэгчдэд сурталчилаа. Тухайлбал: “Хаан хүнс катеринг” ХХК-ны нийтийн хоолны үйлчилгээ, “Орда заан хошуу” ХХК-ны чанамал гурилан бүтээгдэхүүн/ 2 төрөл / “Орхон энх бүтэмж “ ХХК-ны чанамал хиам  / 2 төрөл /зэрэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ орно. “Үндэсний тохирлын тэмдэг “ хэрэглэх эрх авснаар тухайн бүтээгдэхүүн зах зээлд гарахад хяналт, баталгаажуулалтад давтан хамрагдахгүй бөгөөд энэ нь тухайн бүтээгдэхүүнд үзүүлж буй өндөр итгэл юм.


ОРХОНЬ СХЗХЭЛТЭС

Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг Бүрэн суманд тэмдэглэв

tuvWMD

      Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь анх 2005 онд Чанарын өдрийг тохиолдуулан Баянжаргалан суманд нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж эхэлсэн ба жил бүр салбарын тэмдэглэлт (“Дэлхийн хэмжилзүйн өдөр, Дэлхийн стандартын өдөр) өдрүүдийг угтсан үйл ажиллагааг зохион байгуулж хэвшсэн билээ.
      Энэ жил  “Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр”-ийг тохиолдуулан Эрдэнэт, Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Төв аймгийн Бүрэн, Дэлгэрхаан сумдын Засаг даргын тамгын газруудтай хамтран “Хэмжил–таны амьдралд” сэдвийн дор 10 хоногийн аян зарлан 5 сарын 18-ны өдөр Бүрэн суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөг  зохион байгууллаа.  
Батлагдсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
      Бүрэн, Дэлгэрхаан, Цээл, Угтаал сумдын худалдаа, нийтийн хоолны  газруудыг тохирлын үнэлгээнд хамруулж, үйлчилгээний газрууд, төсвийн байгууллагуудад (сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг) ашиглагдаж буй жингүүдийг шалгаж баталгаажуулав.
      Бүрэн сумын иргэд хөдөлмөрчдөд хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, түүний ач холбогдол болон шинэчлэгдсэн хууль тогтоомж, стандартын талаар сургалт хийж, цахилгааны ашиглалт, цахилгаан тоолуурын талаарх хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдээс гарсан санал хүсэлтийг  хүлээн авч, холбогдох мэргэжилтнүүд зөвөлгөө өгсөн.
      “Чанартай үйлчилгээтэй байгууллага”-ыг шалгаруулж, чанарыг эрхэмлэгч иргэдийг шагнаж урамшуулсан.
•    Чанартай үйлчилгээтэй байгууллагаар Бүрэн сумын Л.Энхбаатар эзэнтэй Алтантулга хүнсний дэлгүүр, Дэлгэрхаан сумын Г.Мөнхбаатар эзэнтэй Баянбүрд хүнсний дэлгүүр
•    Төв аймгийн “Хүндэт тэмдэг”-ээр ЭБЦТС ТӨХК-ний Бүрэн сумын салбарын техникч ажилтай Н.Баатарцогт
•    Төв аймгийн “Засаг даргын жуух бичиг”-ээр Бүрэн сумын Арвижих хүнсний дэлгүүрийн эзэн Н.Дашноров нар тус тус шагнагдав.
      Гар бөмбөг, одон бөмбөгийн уралдаан тэмцээнд 10 багийн 80 гаруй тамирчин оролцсон ба эхний 3 байрыг эзэлсэн баг, тамирчдыг шалгарууллаа. Тухайлбал:
      Гар бөмбөгийн  тэмцээнд шалгарсан багууд:
•    1-р байр  Бүрэн сумын  сургуулийн 1-р баг,
•    2-р байр  Бүрэн сумын Цэцэрлэгийн баг,               
•    3-р байр  Бүрэн сумын Сургуулийн 2-р баг  тус бүр эхний байрууд,
      Одон бөмбөгийн тэмцээнд шалгарсан тамирчид
•    эрэгтэйчүүдээс А.Золбаяр, Н.Ганбаатар, Д.Бямбадорж,  
•    эмэгтэйчүүдээс Ч.Шатар, Н.Жаргалмаа, Б.Отгонхишиг нар тус тус шалгарсан байна.


Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Сургалт зохион байгууллаа

darhan surgalt
      Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 5-р сарын 3-ны өдөр “ШУТИС ДаТС”-ийн цахилгааны ангийн 13 оюутнуудад “Стандартын тухай ерөнхий ойлголт”, “Идэвхтэй, идэвхгүй эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн ватт цагийн цахилгаан тоолуур шалгах арга хэрэгсэл. MNS 2816:2003, Идэвхитэй эрчим хүчний хувьсах гүйдлийн статик ватт цагийн тоолуур. Шалгах арга, хэрэгсэл MNS 5090:2005” сэдвээр сургалт зохион байгуулж, холбогдох материалаар хангалаа.

“ХИШИГ ӨДӨР” арга хэмжээг зохион байгууллаа

hishig udur
      Монгол улсад Хэмжилзүйн байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жил, Стандартчиллын 65 жил, Сорьцын хяналтын 55 жилийн ойн баярын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн “Баталгаажуулалтын алба” нь Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэстэй хамтран “Хишиг өдөр” арга хэмжээг 2018 оны 5-р сарын 4-ний өдөр амжилттай зохион байгууллаа. Тус байгууллагуудын баталгаажуулалтын шинжээч нар хамтран Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Дулаанхаан тосгонд үйл ажиллагаа явуулдаг "Тэс петролиум" ШТС-ын үйл ажиллагаанд "Шатахуун түгээх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага МNS 4628:2013" стандарт, "Буянт Дөргөн" хүнсний дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд "Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Үндсэн шаардлага MNS 5021:2007" cтандартын дагуу тохирлын үнэлгээ хийж, харилцан туршлага солилцлоо.
      Мөн уг ажлын хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын Дулаанхаан тосгонд үйл ажиллагаа явуулдаг 3 аж ахуй нэгжийн  хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулж, механик цулын улсын шалгагч нар харилцан туршлага солилцон ажилласан юм.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг Цээл суманд зохион байгуулав

tuv aimag
      Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн харьяа агентлагуудын нээлттэй хаалганы өдөрлөг Цээл суманд 2018 оны 4 сарын 27 өдөр зохион байгуулагдлаа.
      Энэхүү өдөрлөгийг батлагдсан удирдамжийн дагуу аймгийн холбогдох төрийн байгууллагууд хамтран зохион байгуулсан ба   Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн  баталгаажуулалтын ахлах шинжээч Ч.Отгонцэцэг, улсын шалгагч О.Мягмаржав нар баталгаажуулалтын ажлыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 26, 27–ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн.  Тухайлбал :
1. Цээл сумын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн 21 жин, 3 туухайг шалгаж баталгаажуулсан.
2. Дээрх сумын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн 1 нийтийн хоолны газар, 13 худалдааны газарт тохирлын үнэлгээ хийсэн. Магадлах үнэлгээнд  4 үйлчилгээний газар хамрагдсан.  
3. Баталгаажуулалтын салбар зөвлөлийн 8-р хурлыг зохион байгуулж, хурлын шийдвэрийг үндэслэн 4 үйлчилгээнд Тохирлын гэрчилгээ хэрэглэх эрх олгосон.
4. Цээл сумын худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэгчдэд “Монгол Улсын Стандартчилал, тенхикийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль”, Төв аймгийн ИТХ-ын 05 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам”-ын талаар танилцуулан мэдээлэл хийсэн.
5. Дээрх шинэчлэгдсэн хууль эрхийн актууд болон үйлчилгээний салбарт мөрдөж буй стандартын талаар гарын авлага тараасан.
6. Шаардлага хангаагүй үйлчилгээний газруудад стандарт хангуулах талаарх СХЗХ-ийн даргын 04 сарын 27-ны өдрийн 49 тоот албан бичгийг баталгаажуулалтын шинжээчийн мэдэгдлийн хамт Цээл сумын Засаг дарга С.Цагаанбаатарт хүргүүлэн ажиллаа.

Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

“ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ӨДӨРЛӨГ”

selenge

      Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, нутгийн захиргааны болон хувийн хэвшлийн байгууллага хоорондын харилцаа хамтын ажиллагааг сайжруулах, хэрэглэгчдэд цахилгаан эрчим хүчний тоолуур баталгаажуулалт, ухаалаг тоолуураар төлбөр тооцоо хийх аргачлалын талаар мэдээ, мэдээлэл өгөх, байгууллагын үйл ажиллагаагаа сурталчлах зорилгоорДэлхийн хэмжил зүйн өдөр”-ийг угтан “Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн өдөрлөг”-ийг 2018 оны 04 сарын 20-ны өдөр аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Дархан Сэлэнгийн “Цахилгаан түгээх сүлжээ” ХХК, Сүхбаатар сумын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран зохион байгууллаа.

Тус өдөрлөгийн үеэр 2 байгууллага үйл ажиллагаагаа сурталчлан биет үзүүлэн гаргаж, 100 гаруй гарын авлага материал тараан өгч, иргэдэд мэдээлэл өгч, 46 иргэдээс судалгаа авч санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч, 8 иргэний гомдлыг газар дээр нь шийдвэрлэх арга хэмжээг авч ажиллалаа.

Мөн өдөрлөгийн хүрээнд Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс, Дархан Сэлэнгийн “Цахилгаан түгээх сүлжээ”   ХХК, Сүхбаатар сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажилтнуудын дунд гар бөмбөгийн нөхөрсөг тэмцээн уралдаан зохион байгууллаа.

Авто жин баталгаажууллаа
 2018.04.16 2
    Өмнөговь Аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн Хэлтсийн Хэмжүүрийн улсын шалгагч Н.Элдэв-Очир 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдрөөс 13-ны өдөр хүртэл "Энержи Ресурс"-н тусгай зөвшөөрөл бүхий ажилтан Өлзийбаяртай хамтран "Хангад Эксплорейшн" ХХКомпаний 4н ширхэг автожинг туухай ашиглан шалгаж баталгаажуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
Өмнөговь аймгийн СХЗХ

MNS 6264: 2011 стандартад өөрчлөлт оруулах талаар асуумж, саналыг хэлэлцлээ

2018.04.16 1

     Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлага MNS 6264: 2011 стандартад өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан Биеийн тамир спортын газар, ЭМГ, Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын газар, Аймгийн Булган хангай МСУХ, Булган сумын морин уяачдын холбоо төрийн бус байгууллагын удирдлагууд холбогдох мэргэжилтэнүүдийг оролцуулан мэдээлэл цуглуулах асуумж авах, өөрчлөлт оруулах саналыг хэлэлцлээ.

Булган аймгийн СХЗХ

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн гишүүд бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээний үйл явцтай танилцлаа

darhan4
      Аймгийн орон тооны бус баталгаажуулалтын зөвлөл бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ 2018 оны 4-р сарын 4-ны өдөр “Дархан меат фүүдс” ХХК-ийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцаж, тус компанийн үйлдвэрлэж буй “Тэнгэр” бууз, “Дайвар бүтээгдэхүүн”, экспортод гаргаж буй “Үхэр, адуу, хонь, ямааны мах” бүтээгдэхүүнд MNS 1804:2006, MNS 2456:2009, MNS 1023:2007 стандартаар, үйлдвэрлэлийн байранд “Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд өгөх үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт”-ийн дагуу тус тус тохирлын үнэлгээг явуулж, дүнг хэлэлцэн, тохирлын гэрчилгээг 2 жилээр олгохоор шийдвэрлэлээ.
      Баталгаажуулалтын зөвлөлийн гишүүдийг тохирлын үнэлгээний үйл явцтай танилцуулах ажил нь уламжлагдан явагдаж, шинжээч нарын тохирлын үнэлгээг үнэн зөв явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавин, үнэлгээний үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцсан ач холбогдолтой ажил боллоо.

Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс ISO/IEC 17025 :2018 стандартыг танилцууллаа

 orhon surgalt
      Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавх, хараат бус, тууштай үйл ажиллагаа явуулах ерөнхий шаардлагыг тодорхойлсон ISO/IEC 17025 :2018 стандартыг Орхон аймгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын лабораторийн удирдах болон шинжээч, мэргэжилтнүүдэд танилцуулах нэг өдрийн сургалтыг 2018 оны 4 дүгээр сарын 2-ны өдөр зохион байгууллаа.
      Сургалтаар “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай” Монгол Улсын хуулийн шинэчилсэн найруулга, Итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа, ISO/IEC 17025:2017 стандартын шилжилтийн бодлого, шинэчлэл ба өөрчлөлтүүд, шаардлагуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулж, оролцогчдод гэрчилгээ олголоо.
Сургалтанд аймгийн МХГазар, ХХААГазар, УЦУОШГ зэрэг төрийн байгууллагуудын сорилтын лабораторийн ажилтнууд, “Эрдэнэт-Үйлдвэр“ ХХК, “Эрдэнэт-текс” ХХК, “Орхон инженеринг менежмент” ХХК, “ Эрдэнэт ДЦС” ТӨХК, “Эрдэнэт –Ус ДТ” ОНӨХК, “Эрдмийт” ХХК зэрэг байгууллагуудын сорилт, хэмжилзүйн лабораторийн ажилтнууд нийт  27 хүн хамрагдсан байна.


ОРХОН АЙМАГ
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТЭС

Дархан-Уул аймгийн Чанарын менежментийн тогтолцооны Чанарын дугуйлан баг

chanariin bag
      Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн, нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байгаа нийт ААН байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор Чанарын дугуйлангийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу “Алтан хүнс групп” ХХК-ийн Чанарын багийг хүлээн авч, байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах ажлыг зохион байгууллаа.
Тус үйл ажиллагаагаар Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага MNS ISO 9001:2016 олон улсын стандарт руу шилжих, цаашид анхаарах зүйлсийн талаар зөвлөгөө өгч, харилцан туршлага солилцов.

MNS ISO 9001:2016 стандартаар сургалт зохион байгууллаа

darhansurgalt

      Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 3-р сарын 22-ны өдөр Дархан-Өртөө татах хэсгийн удирдах ажилтнуудад “Чанарын менежментийн тогтолцоо–Шаардлага MNS ISO 9001:2016” олон улсын стандартаар танилцуулга, мэдээлийг зохион байгууллаа.

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

darhanNHU
      “Байгальд ээлтэй усны шийдэл-2018” дэлхийн усны өдөр, “Хотын соёлыг төлөвшүүлэх, бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх” ажлын хүрээнд Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаа, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Ус цаг уур орчны шинжилгээний газартай хамтран 2018 оны 03-р сарын 15-ны өдөр Хонгор сум, салхит баг, 3-р сарын 20-ны өдөр Шарын гол сумд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа.
      Тус өдөрлөгийн үеэр иргэд, аж ахуй нэгжүүдэд байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулан, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ MNS  0900:2005”, “Барилга, орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер. Ерөнхий шаардлага MNS  6423:2013”, “Стандартын тухай ерөнхий ойлголт” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд Шарын гол сумын 2-р сургууль, Хонгор сумын 11,14-р сургуулийн 160 гаруй сурагч, 40 гаруй иргэн хамрагдлаа.

Баталгаажуулалт хийлээ

umnugovi

      Өмнөговь аймгийн Стандарт Хэмжилзүйн Хэлтсийн хэмжүүрийн улсын шалгагч Н.Элдэв-Очир 2018 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр “Оюу Толгой” ХХКомпанийн хэмжүүр баталгаажуулалтыг хийв.

Дархан-Уул аймаг Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурал зохион байгууллаа

3

      Дархан-Уул аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэдэх баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн хурлыг 3-р сарын 6-нд зохион байгууллаа. Баталгаажуулалтын шинжээч нар 2-р сард 19 ААН, иргэний 2 бүтээгдэхүүн, 17 үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээ явуулж, стандартын шаардлага хангаагүй 4 ААН-д санамж зөвлөмж өгч, шаардлага хангасан 15 ААН-ийг хурлаар хэлэлцүүлэн, 13 үйлчилгээний газар, 2 бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээг олгохоор шийдвэрлэлээ.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он