БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР

БТБГазрын даргаБаталгаажуулалтын газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 8 дугаар зорилтын хүрээнд баталгаажуулалт, тохирлын үнэлгээ, удирдлагын тогтолцооны талаар бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, баталгаажуулалтыг үндэсний болон олон улсын хууль, тогтоомж, стандартын шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх, баталгаажуулалтын хамрах хүрээг өргөжүүлэх, тохирлын тэмдэг авсан бүтээгдэхүүний талаар хэрэглэгчдэд өргөнөөр сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны талаарх хэрэглэгчдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх улмаар тэдэнд зөв сонголт хийх, өөрийн үйл ажиллагаанд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх;

Баталгаажуулалтын газрын үйл ажиллагаа нь заавал баталгаажуулалтад хамрагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг баталгаажуулалтад хамруулах, баталгаажуулалтын орон тооны болон орон тооны бус шинжээчдийн чадавхийг сайжруулах, баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг олон улсын жишигт нийцүүлэх, баталгаажуулалтын төрөлжсөн байгууллага бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдэх замаар хэрэгжинэ.

Баталгаажуулалтын газраас үзүүлэх үндсэн хэрэглэгч нь төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна. Энэ нэгжийн үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш нь газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд, төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧИД

Албан хаагчдын нэрс Албан тушаал Хаяг, утасны дугаар Имэйл хаяг
1 В.Ганзориг Газрын дарга СХЗГ-ын 2-р байр, 70185289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Д.Чимгээ Ахлах мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр, 70185289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 М.Мөнгөнбаяр Ахлах мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр, 70185289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ж.Өнөрсайхан Ахлах мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр, 70185289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Л.Золзаяа Ахлах мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр, 70185289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Д.Дашдулам Мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр, 70185289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Н.Амарзаяа Мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр, 70185289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Д.Болормаа Мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр, 7018528 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 С.Алтанцэцэг Мэргэжилтэн СХЗГ-ын 2-р байр, 70185289 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. 2017 он